3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σκοπός του σχολείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων του μαθητή, ώστε, ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες.

Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, συνάπτουν σχέσεις με συνομιλήκους, παίζουν, χαίρονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καλούνται να επιλύσουν προβλήματα, διαμορφώνοντας σταδιακά συμπεριφορές και στάσεις ζωής.

Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου και να επιτευχθούν οι στόχοι του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με το γενικό τίτλο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.

«Με τον όρο σχολικός κανονισμός εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος σχολική πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.» (Υπουργείο Παιδείας)

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του σχολείου μας. Χωρίζεται σε έξι θεματικούς άξονες οι οποίοι θα αναλυθούν εμπεριστατωμένα ένας ένας με τη σειρά παρακάτω.

 1. Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

α) Προσέλευση μαθητών: η είσοδος των μαθητών γίνεται από την πόρτα της οδού Νάκου Κουτσού, 8:00´-8:15´, όπου τους υποδέχεται ο εκπαιδευτικός που έχει οριστεί (διαφορετικός κάθε μέρα) βάσει πρακτικού. Στο διάστημα αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες περνούν και παραμένουν στις αίθουσες ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών. Είναι αυτονόητο ότι η έγκαιρη προσέλευση συμβάλλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ενώ η καθυστέρηση επηρεάζει αρνητικά τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός της τάξης. Γι’ αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείται πιστά ο χρόνος προσέλευσης. Όταν κάποιος μαθητής καθυστερεί δικαιολογημένα προσέρχεται στο σχολείο κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος και όχι κατά τη διάρκεια του πρώτου διδακτικού δίωρου. Από την άλλη, όταν κάποιος μαθητής καθυστερεί συστηματικά να προσέλθει (οι δυο πρώτες φορές δικαιολογούνται από τον/ την εκπαιδευτικό της τάξης και η επόμενη από τον/ την διευθυντή/ντρια) παραμένει εκτός αίθουσας διδασκαλίας την πρώτη διδακτική ώρα στο γραφείο και υπό την επιτήρηση του/της διευθυντή/διευθύντριας. Έτσι μπορεί να εισέλθει στην τάξη μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας.

β) Αποχώρηση μαθητών: οι μαθητές δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (πχ ασθένεια), η αποχώρηση γίνεται πάντα με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και τη διεύθυνση του σχολείου. Μάλιστα ο κηδεμόνας καλείται να υπογράψει στο βιβλίο αποχώρησης έτσι ώστε να φύγει το παιδί από το χώρο του σχολείου. Με στόχο την απρόσκοπτη και ομαλή αποχώρηση, ο/η εκπαιδευτικός της τάξης που βρίσκεται εκεί την τελευταία ώρα συνοδεύει τους μαθητές στο προαύλιο προκειμένου να αποχωρήσουν τα παιδιά με τη συνοδεία γονέα, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την ομαλή έξοδο των μαθητών από το χώρο του σχολείου. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και συγχρωτισμός κατά την αποχώρηση οι μαθητές της Α’, Β’, Γ’ τάξης φεύγουν από την έξοδος της οδού  Νάκου Κουτσού, ενώ οι μαθητές της Δ’ Ε’ ΣΤ’ τάξης φεύγουν από τη βοηθητική έξοδο της οδού Β. Στούλου. Σε περίπτωση που ,λόγω ανυπαίτιου  κωλύματος, ο συνοδός αδυνατεί να βρίσκεται στο σχολείο την ώρα αποχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη διεύθυνση του σχολείου. Τέλος, μετά την παρέλευση του πρώτου δεκαλέπτου από τη λήξη του προγράμματος, ήτοι μετά τις 13:25, εάν παραμείνει μαθητής στο χώρο του σχολείου, ειδοποιούνται τηλεφωνικώς οι γονείς του από τους εκπαιδευτικούς για την άμεση παραλαβή του παιδιού. Σημείωση: στην έναρξη του σχολικού έτους οι γονείς οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αποχώρησης του παιδιού τους στην οποία θα δηλώνεται ξεκάθαρα το μέσο και το πρόσωπο παραλαβής.

γ) Φοίτηση μαθητών: το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης ακριβώς γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική και η συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις πρέπει να είναι ενεργή και συστηματική. Οι σχολικές γιορτές, εθνικές , θρησκευτικές ή άλλου τύπου ( π.χ. λήξης σχολικού έτους), καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και συμβάλλουν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του εκπαιδευτικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση υπονομεύει το εκπαιδευτικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο των μαθητών. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο τηλεφωνικώς. Αλλά και ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει να επικοινωνήσει με την οικογένεια, όταν πρόκειται για μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη απουσία μαθητή. Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης ( πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, κ.α.). Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται, μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος ( ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα). Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για εξαιρετικά σημαντικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και τη διεύθυνση του σχολείου.

2. Συμπεριφορά μαθητών/ τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος

Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών δεν πρέπει να αποκλίνει από τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή, τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία και στον συμμαθητή/ συμμαθήτρια. Οποιαδήποτε συμπεριφορά αποκλίνει από τα παραπάνω θεωρείται σχολικό παράπτωμα. Έτσι λοιπόν οι μαθητές οφείλουν:

 • να συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό στους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους
 • να βοηθούν τους μαθητές των μικρών τάξεων στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν (πχ να τους δίνουν χώρο για παιχνίδι), όπως και τους νέους μαθητές του σχολείου, δείχνοντας τους ότι είναι καλοδεχούμενοι στο νέο περιβάλλον.
 • να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους και να προστατεύουν ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα ή άλλου είδους βία.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται:

 • να μαλώνουν, να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
 • να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (πχ για το ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς.
 • να διαδίδουν φήμες ή να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δραστηριότητες, παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να ειρωνεύονται και να ασκούν κακόβουλη κριτική.
 • να φέρνουν στο σχολείο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή υλικό με προκλητικό ή ανήθικο περιεχόμενο.
 • να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα.

Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Κανένας για κανένα λόγο δε μένει στην αίθουσα μόνος του. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα, χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται. Αν έχουν γυμναστική, μπαίνουν στην τάξη τους κανονικά περιμένοντας το δάσκαλο της φυσικής αγωγής να έρθει να τους πάρει από εκεί και να τους οδηγήσει στο προαύλιο. Σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος τα παιδιά οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει με το φαγητό τους και να έχουν ικανοποιήσει τις σωματικές τους ανάγκες.

Εν κατακλείδι,  τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς πρέπει να είναι αντικείμενο συνεργασίας του/ της εκπαιδευτικού της τάξης με το διευθυντή του σχολείου, το σύλλογο διδασκόντων και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους.

3. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί μέγιστο παράγοντα για τη διαδικασία πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και άλλα. Το σχολείο, όντας φορέας αρωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες. Να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι ακόλουθες και έχουν την εξής κλιμάκωση:

 1. Παρατήρηση
 2. Επίπληξη
 3. Παραπομπή στο/η Διευθυντή/ ντρια
 4. Ενημέρωση γονέων
 5. Ενημέρωση Συλλόγου διδασκόντων
 6. Ενημέρωση Σχολικού συμβούλου
 7. Αλλαγή τμήματος
 8. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων 1, 2 και 3 είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου • της περίπτωσης 4 ο/η διευθυντής/ντρια με τον εκπαιδευτικό της τάξης • των 5, 6 και 7 ο/η διευθυντής/ντρια και ο σύλλογος διδασκόντων • της 8 ο σύλλογος διδασκόντων με τη συναίνεση του γονέα. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις- Δραστηριότητες

Το σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/ μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύονται οι ικανότητες, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντά  και το ταλέντο των παιδιών. Άλλωστε είναι καίριας σημασίας οι πρωτοβουλίες, οι ιδέες και η ευθύνη να ανήκει στα παιδιά και να αισθάνονται και αυτοί υπεύθυνοι/ υπεύθυνες. Έτσι λοιπόν από την αρχή της σχολικής χρονιάς ο Διευθυντής μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων σχεδιάζουν και προγραμματίζουν ανά τρίμηνο όλες τις δράσεις με τις οποίες θα ασχοληθεί η κάθε τάξη. Έπειτα τις καταγράφουν σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλο το σύλλογο και τηρείται στο ακέραιο.

5. Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας-Συλλόγου Γονέων/ Κηδεμόνων 

Το σχολείο όντας μια μικρογραφία της κοινωνίας οφείλει να είναι ανοιχτή προς αυτή και να συμβαδίζει με τις ανάγκες της και τις εξελίξεις της. Για το σκοπό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του κάθε μαθητή με το σύλλογο γονέων/ κηδεμόνων και με όλους τους φορείς. Καλό όμως είναι να ξεκαθαριστεί ότι ο ρόλος των παραπάνω στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου πρέπει να είναι διακριτικός χωρίς να υπάρχουν άσκοπες επεμβάσεις. Έτσι λοιπόν, όταν δημιουργείται ένα θέμα με ένα συγκεκριμένο μαθητή/ μαθήτρια και αυτό είναι επαλαμβανόμενο θεωρείται απαραίτητη η ενημέρωση του γονέα/ κηδεμόνα, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο για την άμεση επίλυση του ζητήματος.

6. Ποιότητα σχολικού χώρου

Ένας από τους στόχους του σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης ευθύνης στους μαθητές/ μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου και της σχολικής περιουσίας διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του και παιδαγωγικά εθίζουν τους μαθητές στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητές που προκαλούν φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχονται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα τους ή τους ίδιους.

Έτσι λοιπόν με αλλά λόγια οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό τόσο τον εσωτερικό, όσο και τον εξωτερικό χώρο του σχολείου. Δηλαδή, στην αίθουσα δεν πρέπει:

 • να γράφουν ή να ζωγραφίζουν ή να χαράζουν τοίχους και θρανία.
  • να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων των συμμαθητών τους ή του εξοπλισμού του σχολείου είτε αυτός είναι οπτικοακουστικός είτε γραφικός.
  • να φέρνουν αντικείμενα τα οποία είναι επικίνδυνα και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή φθορά.
  • να χρησιμοποιούν με προσοχή και σύνεση τη τουαλέτα.

Στην αυλή του σχολείου οι μαθητές:

 • οφείλουν να πετούν τα σκουπίδια μέσα στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται μέσα στους ειδικούς κάδους, ώστε το σχολικό περιβάλλον να διατηρείται καθαρό.

Κλείνοντας, η συγγραφή και συν-υπογραφή ενός Συμβολαίου με κανόνες συμπεριφοράς ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης, συντελεί στην εσωτερίκευση και τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου και αναπόφευκτα στη δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης μεταξύ των μελών της σχολικής μας κοινότητας.

                                                                                                     Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                                                                   ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΗΛ. 23730 25880

Ιστοσελίδα σχολείου: http://3dim-moudan.chal.sch.gr/